„NIE DLA CZADU”

nie_dla_czadu_1

„Nie dla czadu” – Zbigniew Bródka apeluje o ostrożność

Tlenek węgla zwany potocznie czadem jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym i toksycznym. Jest nieco lżejszy od powietrza i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Czad jest również gazem duszącym w przypadku narażenia układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia, następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał w krańcowym przypadku zgon.

W życiu codziennym z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza także gdy następuje niezupełne spalenie gazu, na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych. Zaniedbania w zakresie czyszczenia

i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) a także zamykanie przewodów wentylacyjnych mogą być – a jak wykazuje praktyka codzienna – są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza.
W związku z powyższym przypominamy że:
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności.
Kontrolę taką w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
b) od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku,
c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku.
W obiektach jw. usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Kampania „NIE dla czadu” potrwa do marca przyszłego roku, czyli przez okres grzewczy – czas, w którym najczęściej dochodzi do zatruć czadem. Jej celem jest uświadamianie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z czadem oraz zapobieganie zatruciom z nim związanych. Więcej informacji na temat tlenku węgla, m.in. co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia, jak pomóc poszkodowanym, jakie są objawy zatrucia, znaleźć można na stronach: www.straz.gov.pl, www.podkarpacie.straz.pl

nie dla czadu 3

Dodaj komentarz